CONCLUSIONS

CONCLUSIONS DE LA I JORNADA DOTS

La I Jornada DOTS ha permès compartir experiències entre els 258 inscrits i assistents al llarg del dia 4 de Novembre.

Amb aquesta iniciativa s’obre la possibilitat de constituir un espai de trobada de professionals i estudiants de diferents àmbits: salut, esport, educació i social, amb la finalitat de compartir, coordinar actuacions i cercar sinèrgies de treball que facin més efectives i eficients totes les iniciatives al territori.

Les conclusions generals més significatives i lligades als objectius de la I Jornada DOTS són:

 • Partim de la idea de salut i promoció d’aquesta com la forma d’ajudar amb els mitjans necessaris a una població, en aquest cas del territori lleidatà. Per millorar la seva salut i exercir un major control sobre la mateixa generant equitat sanitària. I tot amb l’objectiu d’arribar a un estat adequat de benestar físic, mental i social, a nivell tant individual com grupal.
 • Entenem la salut en una dimensió global que va més enllà de l’absència de malalties, i no sols un estat complet de benestar físic, mental i social. Per això també cal tenir present la dimensió psicològica, emocional, mental i el context social en el que es desenvolupa la persona.
 • La salut és un dret i un deure, de manera que tots els ciutadans hem d’exigir un sistema sanitari i mesures mediambientals que la millorin a nivell general al mateix temps que hem de mantenir uns estils de vida que contribueixin a afavorir el nivell individual de salut.
 • Els darrers anys el desenvolupament de polítiques i programes que promoguin un estil de vida actiu i una vida saludable s’ha convertit en una de les prioritats educatives i de salut a nivell del territori i, on les diferents administracions públiques han estat compromeses.
 • L’educació i la salut estan agermanades i es reforcen mútuament, contribuint a oferir a la gent l’oportunitat de desenvolupar plenament el seu potencial humà
 • La promoció de la salut constitueix un procés polític i social global que abasta no només les accions dirigides directament a enfortir les habilitats i capacitats dels individus, sinó també les adreçades a modificar les condicions socials, ambientals i econòmiques.
 • Es pot afirmar que existeix evidència suficient per afirmar que els estils de vida no estan subjectes a l’elecció individual, sinó que tenen relació amb les circumstàncies de l’estructura social, els ambients laborals, les condicions de treball, els sistemes relacionals que es generen en les organitzacions, etc.
 • La inversió principal que s’ha de fer per millorar la salut de la població al territori ha d’estar lligada amb la promoció d’estils de vida saludables ja que la seva repercussió en la salut es situa en el 43% enfront al 11% de l’efecte del mateix sistema sanitari
 • Al territori de Lleida la diversitat d’actuacions per promoure la salut van des d’actuacions en l’àmbit de l’activitat física amb gent gran, amb nens, amb els joves i dones. També en l’educació d’hàbits alimentaris saludables que redueixin els riscos de sobrepès i obesitat, problemes cardíacs, hipertensió, diabetis, etc.
 • A nivell educatiu cal coordinar les actuacions desenvolupades en l’escola amb els infants i mesurar el veritable impacte d’aquestes actuacions. La infància és el moment més adequat per inculcar hàbits que romanguin durant tota la vida.
 • És important cercar vies de col·laboració entre els diferents professionals: de salut, d’esport i d’educació per incidir de forma més efectiva en la població lleidatana.
 • El grup DOTS es compromet a recollir iniciatives sobre les quals es puguin investigar noves línies per millorar el nivell de salut del territori i a més assumeix el seu compromís d’impulsar la càtedra de Desenvolupament d’Organitzacions i Territoris Saludables

 

El Comitè Organitzador de la  I Jornada DOTS assumeix el compromís de consolidar de forma bianual aquesta plataforma d’intercanvi i coneixença que suposa la Jornada DOTS

A partir de la memòria i les valoracions dels assistents es plantejaran els futurs temes a tractar